Kde všude může vyrůst solární elektrárna

Přidáno na server: 2010-04-30 17:57:09, počet zobrazení: 3476, zdroj: http://www.ct24.cz/ekonomika/poradna/87656-kde-vsude-muze-vyrust-solarni-elektrarna/. Další novinky zde.

Praha - Zásobovat svůj dům solární energií zní jako skvělý nápad, zvlášť když máte pro umístění fotovoltaických panelů dostatek prostoru a spočítali jste si, že by se vám investice do tohoto stále populárnějšího zařízení mohla za několik let vrátit tak, že ušetříte na odběru energie nebo budete energii prodávat majiteli distribuční sítě, případně budete prodávat její přebytky. Jako na ostatní stavby i na solární panely je ale potřeba povolení úřadů a postavit je není možné zdaleka všude. Co byste tedy měly před stavbou byť třeba maličké solární elektrárny vědět?

Praha - Zásobovat svůj dům solární energií zní jako skvělý nápad, zvlášť když máte pro umístění fotovoltaických panelů dostatek prostoru a spočítali jste si, že by se vám investice do tohoto stále populárnějšího zařízení mohla za několik let vrátit tak, že ušetříte na odběru energie nebo budete energii prodávat majiteli distribuční sítě, případně budete prodávat její přebytky. Jako na ostatní stavby i na solární panely je ale potřeba povolení úřadů a postavit je není možné zdaleka všude. Co byste tedy měly před stavbou byť třeba maličké solární elektrárny vědět?

Ještě před tím než začnete s nákupem panelů a s dojednáváním podmínek s majitelem distribuční sítě, který by od vás energii odkupoval, je potřeba zjistit, zda a kde je vůbec možné elektrárnu umístit. S tímto dotazem byste měli zamířit na stavební úřad a předložit zde svůj konkrétní záměr. V tomto článku jsme pro vás vytvořili alespoň obecný přehled různých druhů solárních energetických zdrojů, jejich možných umístění a způsobů jejich povolování.

Je třeba si uvědomit, že mezi jednotlivými druhy fotovoltaických systémů existují podstatné rozdíly spočívající především v jejich rozsahu a funkci, které se pak promítají do povolovacího režimu. Z tohoto hlediska fotovoltaické systémy dělíme na:

  • sluneční elektrárny (solární parky) připojené na síť
  • menší systémy připojené na síť
  • ostrovní systémy (pro stavby, u kterých není vybudována elektrická přípojka)

Sluneční elektrárny (solární praky)

Tyto velké plochy zastavěné fotovoltaickými panely jistě každý dobře zná, nelze je přehlédnout a objevují se na stále více místech Česka. Je nutno uvést, že stavba nebo zařízení sloužící pro výrobu elektrické energie ze zdrojů slunečního záření jako obnovitelného zdroje je ve smyslu ustanovení energetického zákona výrobnou elektřiny a výroba elektřiny je podnikáním. Tuto stavbu nelze považovat za veřejnou technickou infrastrukturu, proto nemůže být umístěna na nezastavitelných pozemcích.

Na území obce, která nemá územní plán, lze takovou stavby umístit pouze v zastavěném území obce a jen pokud nezhoršuje kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Na území obce, která má platný územní plán ji lze umísit na pozemku v zastavěném území a v zastavitelné ploše, pokud je slučitelná s konkrétním využitím plochy dle územního plánu. Umístění vyžaduje vydání územního rozhodnutí. Pro samotné provedení solární elektrárny je pak potřeba stavební povolení, a pro její užívání kolaudační souhlas.

Menší systémy připojené na síť a ostrovní systémy

Menší systémy připojené na síť a rovněž systémy sloužící k zásobování staveb, u kterých není vybudována elektrická přípojka, se posuzují jako technická zařízení. Patří mezi technická zařízení stavby, jsou její nedílnou součástí a zabezpečuje způsob využití stavby, pro který byla navržena a provedena a ke kterému bylo následně povoleno i její užívání.

Menší systémy na pozemku stavby

Pokud jsou fotovoltaické panely jako technické zařízení stavby instalovány vně stavby (na pozemku) je záměr změnou v území podléhající územnímu posouzení. Záměr žadatele lze umístit, pokud je v souladu s požadavky § 90 stavebního zákona. Na pozemcích staveb pro bydlení, tj. na pozemku rodinného domu a na pozemku bytového domu, je toto zařízení zařízením bezprostředně souvisejícím a podmiňujícím bydlení, a je možné je na pozemku umístit. Na pozemku stavby rodinné rekreace je nutné povolení výjimky stavebním úřadem, která by měla být udělena, pokud zařízení souvisí a je slučitelné s rekreací. Na pozemku jiné stavby při respektování požadavků na vymezování a využívání pozemků a umisťování staveb lze rovněž technické zařízení stavby umístit.

Pro umístění je pak nutné vydání územního rozhodnutí, v některých případech postačí územní souhlas. Tato zařízení pak nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a jejich užívání je možné bez oznámení stavebnímu úřadu a bez kolaudačního souhlasu.

Fotovoltaické panely na stavbě

Pokud je zařízení instalováno na stavbu popř. do stavby, jedná se o změnu dokončené stavby, o stavební úpravy dokončené stavby, které podle stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas. Způsoby povolení těchto zařízení se posuzují podle konkrétních navržených stavebních úprav. Mohou pak podléhat režimu stavebního povolení, ohlášení, nebo dokonce nemusí vyžadovat nic. V závislosti na tom pak je či není potřeba kolaudační souhlas.

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019